BMI و بررسی چاقی های موضعی

 BMI; Body Mass Index

شاخص توده بدنی یا شاخص کوتله سنجشی آماری برای مقایسه وزن و قد یک فرد است.  باید بدانید که این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه روش مناسبی است برای اینکه سلامت وزن فرد با توجه به قدش بررسی گردد. این شاخص در بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۸۵۰ توسط آدولف کوتله بلژیکی ابداع شد. نحوه محاسبه شاخص توده بدنی خیلی ساده است و بعضاً برای مشخص کردن میزان اضافه وزن و کسر وزن به کار برده می شود. شاخص توده بدنی از تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر مجذور قدش بر حسب متر بدست می آید. این شیوه عملی‌ترین راه تعیین اضافه وزن یا چاقی است ،