آیا میزان ریختگی بر ترمیم تاثیر دارد؟

به میزان اینکه موهای شخص تا چه حد ریزش داشته باشد اهمیت پیوند مو معین می شود . اگر موهای شخص بیش از حد ریزش داشته باشد ترمیم موباعث می شود به حالت دلخواه نرسید و عمل جراحی بسیار ناموفق بوده و با عوارض زیاد خواهد داشت .

درصد کاهشمو 5 درصد – ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 4 الی 5 هزار تار مو)
درصد کاهشمو 10 درصد – ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب ( 10 الی 12 هزار تار مو)
درصد کاهشمو 15 درصد – ریزش مو متوقف شده پیوند مو مناسب (