برای بهتر فهمیدن علت ریزش مو بایداطلاعات دقیقی ازمراحل رشد طبیعی مو داشته باشیم .موهای انسان به طور طبیعی بایک روشد ورهای رشدمیکنندکه مراحل رشد مونامیده میشود (یک مرحله رشد ویک مرحله استراحت ) . مرحله رشد یک فولیکولبافولیکول هم سایه متفاوت می باشد وبه اینحالت رشد موزائیکی گفته میشود.

  1. مراحل مختلف سیکلم وشامل:
  2. آناژنیا فاز فعال یا فازرشد 2-8 سال
  3. کاتاژنیا فاز تحلیل رونده 2-4 هفته
  4. تلوژنیا فاز استراحت 2-4 ماه

طول مدت هرکدام ازاینفازها باتوجه به سن،شرایط تغذیه،فاکتورها یه ورمونیو عوامل فیزیولوژی کوپاتولوژی کبد نمی تواندتغییرکند .

یک فولیکولمو در مرحله آناژن به بلندترین طول خود رسیده وتاعمقیترین ناحیه در مپایین می رود درمحکمترین حالت ممکن قراردارد بعدازمدتی فولیکول وارد مرحله کاتاژن شده دراین مرحله تغییرات تحلیل برنده، کوچک شدنوکوتاه شد نفولیکول شروع میشود وطول آن تا کوتاه میشود قسمت انتهایی آن کاملا زبین میرود و درمالپاپیلاجدامیشود دراین زمان مو واردفاز استراحت یا تلوژ نشده و 2 تا 4 ماه دراینحالت رکودبه سرمیبردوقتی یک فولیکو لجدید از درمالپاپیلای باقیمانده شروع به رشد می کندمودرحالت استراحت ریزش پیدامی کندویک شفت جدید از جای خالی آن خارج می شود. درحالت طبیعی 90% موهادرفازرشدمی باشندو 10% درفازاستراحت وبه طورمتوسط روزانه 50 تا 100 تارمو یتلوژن به هنگام شستن مو و شانه کردن ریزش پیدامی کنند .

مقالات مرتبط

فهرست
مشاوره رایگان
× مشاوره در واتساپ